Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie van de Stichting De Carolusgulden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Het project moet voldoende raakvlak hebben met ouderen. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt de aanvraag NIET in behandeling genomen.
  • het project moet een bijdrage leveren aan het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio (zie werkgebied) of
  • het project beoogt het welzijn van ouderen of zieken in landen in ontwikkeling.
  • de aanvrager beschikt niet, of over onvoldoende financiële middelen om het project zelf te bekostigen.
  • het project komt niet in aanmerking voor steun van De Carolusgulden wanneer het redelijkerwijs onder verantwoordelijkheid valt van een zorgverzekeraar of financiering door de overheid (WMO-voorziening en het deel dat de norm van de WMO te boven gaat).
  • buitenlandse projecten moeten door een Nederlandse organisatie aangevraagd, aangestuurd en gecontroleerd worden.

Bij twijfel over het al of niet indienen van een aanvraag kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

Aanvragen worden in behandeling genomen na ontvangst van het aanvraagformulier (te downloaden). Na de bestuursvergadering wordt het besluit over uw aanvraag toegezonden. Als vervolgens voldaan wordt aan de leveringsvoorwaarden kan de subsidie verleend worden.

Het bestuur verwacht dat er verslag uitgebracht wordt over het project, in ieder geval wanneer het project uitgevoerd of voltooid is, maar tussentijds rapporteren -bij langer lopende projecten- wordt ook op prijs gesteld.